Новини

Актуализирани указания за подаване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

 Във връзка с измененията в  Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри- изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 ноември 2019г., са актуализирани

Указания за подаване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри