Новини

Издаване на фактури

Въведен на: 12.1.2017 г.

Уважаеми потребители,

 

Съгласно Закона за счетоводство в сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г.

Раздел II.

Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи

Чл. 6, ал. 7 При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.