Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване на схема-проект на самостоятелен обект
Наименование по СУНАУ "2. Нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сграда, както и на промени в тях"
Правно основание чл. 7, ал. 1, т. 5 от Нарeдба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 45 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие иблагоустройството и от областните управители. чл. 35, ал. 5 и чл.49, ал.3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (или посочване на неговия №); Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път
Цена Цена на услугата: обикновена - 20.00 лв; бърза - 40.00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга – 3 работни дни.
Относно ВНИМАНИЕ! Услугата може да се заяви САМО от лица, които са избрали един от следните начини на автентикация (вход в КАИС Портал): - с електронен подпис ; - с потребителско име, парола и електронен подпис.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК с резолюция разпорежда извършване на услугата. Ако по заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, не е платена таксата и др.), административният орган уведомява писмено заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на недостатъка, такса не се заплаща повторно.
Мултимедия