Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 360. Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия 2690. Издаване на скица на сграда
Правно основание Чл. 49б, чл. 55, ал. 1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 38 и чл. 40 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Цена Такса за скица на имот: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв. Tакса за скица на сграда: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв.; В случай че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис) таксата за услугата се намалява с 30%
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.
Относно Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - скица на поземлен имот или скица на сграда, удостоверяващи пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документите данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. На гише, услугата може да бъде получена от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя. Скици, необходими за нуждите на нотариалното производство, могат да се предоставят на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър и имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Скици на поземлени имоти и скици на сгради се издават и от оправомощени лица по чл. 55, ал. 7 и 8, и чл. 56 от ЗКИР. Списък на лицата е достъпен на адрес: http://www.cadastre.bg/contacts
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС за регистрирани потребители става по два начина: БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише; С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. След като се издаде скицата, тя се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя на услугата начин. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.