Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия
Наименование по СУНАУ "4. Издаване на скица на поземлен имот или на сграда, самостоятелен обект на собственост в неурбанизирана територия"
Правно основание чл.49б, чл.55, ал.1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал.1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 39 и чл. 40 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Цена на услугата за имот в неурбанизирана територия: обикновена - 5.00 лв; бърза - 10.00 лв. Цена на услугата за сграда в неурбанизирана територия: обикновена - 20.00 лв; бърза - 40.00 лв. В случай, че услугата се заявява и получава по електронен начин (заявена с електронен подпис), цената на услугата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни.
Относно Скицата може да бъде заявена по два начина: - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен единствено на гише - С електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от лице и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. След като се издаде удостоверението, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на удостоверението се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, или представените актове за собственост не са регистрирани в кадастралния регистър, или не е платена таксата и др.), административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на недостатъка, такса не се заплаща повторно.
Мултимедия