Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване в писмен вид на извадка от КРНИ в урбанизирана територия
Наименование по СУНАУ "9. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид "
Правно основание чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл.37, ал. 6 (в редакцията на Тарифа № 14 - ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена За 1 имот в урбанизирана територия: Обикновена услуга - 0.80 лв.; Бърза услуга - 1.60 лв. В случай, че услугата се заявява и получава по електронен начин, цената на услугата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата За 1 имот в урбанизирана територия: Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни.
Относно Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик нa имота или не.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересованото лице и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на услугата и го предава на служителя, който ще извърши услугата. След като се изготви препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти, то се предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на документа се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия