Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид
Правно основание Чл. 55, ал.1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 37, ал. 6 (в редакцията на Тарифа № 14 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. - услугата се предоставя при описаните условия до 31.12.2023 г.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Такса за 1 имот в урбанизирана територия: обикновена услуга - 0.80 лв.; бърза услуга - 1.60 лв. ВНИМАНИЕ! Нормативно определената минимална такса, която се дължи за едно извлечение е 5 лв. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата на услугата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга - 3 работни дни; Бърза услуга - 1 работен ден. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.
Относно Тази услуга може да се заявява от всяко лице, независимо дали е собственик на имот или не. На гише, услугата може да бъде получена от заявителя или от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС за регистрирани потребители става по два начина: БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише; С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС.При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение на услугата и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). След като се изготви препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти, то се предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.