Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване на схема на СОС
Наименование по СУНАУ "10. Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда"
Правно основание чл.49б, чл.55, ал.1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал.1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 41 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Цена на услугата: обикновена - 20.00 лв; бърза - 40.00 лв. В случай, че услугата се заявява и получава по електронен начин (заявена с електронен подпис), цената на услугата се намалява с 30%
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни.
Относно Схемата може да бъде заявена по два начина: - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен единствено на гише - С електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от лице и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение.Издава се схема на самостоятелен обект, която се предава на служител в приемната. Схемата се предава на потребителя на услугата по избрания в заявлението начин, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, или представените актове за собственост не са регистрирани в кадастралния регистър, или не е платена таксата и др.), административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на недостатъка, такса не се заплаща повторно.
Мултимедия