Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1449. Издаване на схема на самостоятелен обект
Правно основание Чл.49б, чл. 55, ал.1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 41 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. - „чл. 39, т.2“ от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; - Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1; - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Таксата за услугата: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с електронен подпис), таксата на услугата се намалява с 30%. При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.
Относно Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - схема на самостоятелен обект, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Схема на самостоятелен обект, необходима за нуждите на нотариалното производство може да се предоставя чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър от нотариус и има силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се издава и от оправомощени лица по чл. 55, ал. 7 и 8 и чл. 56 от ЗКИР. Списък на лицата е достъпен на адрес: www.cadastre.bg/contacts Тази услуга може да се заявява от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. Услугата може да бъде получена от заявителя или от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя. АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ). Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: acad@cadastre.bg.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС става по два начина: БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише; С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). След като се издаде схемата тя се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.