Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1449. Издаване на схема на самостоятелен обект
Правно основание Чл.49б, чл. 55, ал.1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 41 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. - „чл. 39, т.2“ от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; - Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1; - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Таксата за услугата: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с електронен подпис), таксата на услугата се намалява с 30%. При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - схема на самостоятелен обект, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Схема на самостоятелен обект, необходима за нуждите на нотариалното производство може да се предоставя чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър от нотариус и има силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се издава и от оправомощени лица по чл. 55, ал. 7 и 8 и чл. 56 от ЗКИР. Списък на лицата е достъпен на адрес: www.cadastre.bg/contacts Тази услуга може да се заявява от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. Услугата може да бъде получена от заявителя или от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя. АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ). Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: acad@cadastre.bg.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС става по два начина: БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише; С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). След като се издаде схемата тя се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.