Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на копие от КК в графичен вид
Наименование по СУНАУ "15. Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид"
Правно основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 41, ал. 1 (в редакцията на Тарифа 14 - ДВ. бр. 14 от 2015г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса; Данни*; *Забележка. В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD 4. Предоставяните данни трябва да бъдат архивирани в *.rar – формат и прикачени.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК;
Цена Обикновена услуга - по 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10,00 лв. за едно копие; Бърза услуга - 100% от размера на таксата за обикновена услуга.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни. Забележка: Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид с данните за урбанизираната и неурбанизирана територия може да се предоставя за територията на страната с одобрена кадастрална карта. Заявлението се подадава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. След като се изготви копие от кадастралната карта или на част от нея в графичен вид, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на копието се отбелязва в регистъра за справки и услуги. В случаите, когато заявителят не е конкретизирал територията, за която иска услугата, срокът започва да тече от датата на извършване на конкретизацията.
Мултимедия