Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1684. Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1-5; Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 41, ал. 1 (в редакцията на Тарифа № 14 - ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и §3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. - услугата се предоставя при описаните условия до 31.12.2023 г. - „чл. 39, т.2“ от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; - Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1; - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ/данни за платена такса *Забележка. В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD 4. Предоставяните данни трябва да бъдат архивирани в *.rar – формат и прикачени.
Начин на предоставяне На гише; Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) може да бъде заявена услугата, резултатът се получава на гише или чрез куриерска услуга.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Обикновена услуга - по 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10,00 лв. за едно копие; Бърза услуга - размерът на таксата за обикновена услуга се увеличава 2 пъти. ВНИМАНИЕ! В случай че заявителят не може да определи точния размер на дължимата държавна такса се заплаща минимална такса от 10 лв. При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата (минимално определена) държавна такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ). Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: acad@cadastre.bg
Вътрешен ход на услугата Копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид с данните за урбанизираната и неурбанизирана територия може да се предоставя за територията на страната с одобрена кадастрална карта. Заявлението се подава в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота или чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала). При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощено от него лице резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри), напр. в случаите, когато заявителят не е конкретизирал територията, за която иска услугата или неправилно е определен размерът на дължимата държавна такса срокът започва да тече от датата на отстраняване на недостатъка. След като се изготви копие от кадастралната карта или на част от нея в графичен вид, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.