Търсене на услуги

Наименование Описание
Копие на КК в цифров вид за урбанизирана територия СГКК
Наименование по СУНАУ "17. Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия "
Правно основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 41, ал. 4 (в редакцията на Тарифа № 14 - ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър.
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса *Забeлежка: В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD4. Предоставяните данни трябва да бъдат архивирани в *.rar – формат и прикачени.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Обикновена услуга: 1. За урбанизирана територия се събира таксата по чл. 41, ал. 3 от Тарифа № 14 (в редакцията на тарифата - ДВ. бр. 14 от 2015 г.), увеличена, както следва: - за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти; - за областните градове с изключение на тези по чл. 41, ал. 4, т. 1 от тарифата - четири пъти; - за градовете с изключение на областните - три пъти; - за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти. Бърза услуга – 100% от размера на таксата за обикновена услуга
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни Бърза услуга – 3 работни дни.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Ако искането е за услуга под формата на справка заинтересованото лице подава заявка. След генериране на услугата същата се получава в профила на заявителя/купувача. Ако искането е за извадка (под формата на официален документ с електронен подпис) заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. Готовото копие от кадастралната карта в цифров вид се предава на заявителя съгласно заявения от него начин на получаване. Предаването на копието се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия