Търсене на услуги

Наименование Описание
Копие на КК в цифров вид за неурбанизирана територия СГКК
Наименование по СУНАУ "16. Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия "
Правно основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 41, ал. 3 (в редакцията на Тарифа № 14 - ДВ. бр. 14 от 2015г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса *Забeлежка: В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD4. Предоставяните данни трябва да бъдат архивирани в *.rar – формат и прикачени.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Обикновена услуга: - до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот, но не по-малко от 10,00 лв.; - от 50 до 200 поземлени имота - 40,00 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50; - от 200 до 500 поземлени имота - 130,00 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200; - от 500 до 1000 поземлени имота - 280,00 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500; - над 1000 поземлени имота - 480,00 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000. Бърза услуга – 100% от размера на таксата за обикновена услуга
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно -
Вътрешен ход на услугата Ако искането е за услуга под формата на справка заинтересованото лице подава заявка. След генериране на услугата същата се получава в профила на заявителя/купувача. Ако искането е за извадка (под формата на официален документ с електронен подпис) заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. Готовото копие от кадастралната карта в цифров вид се предава на заявителя съгласно заявения от него начин на получаване. Предаването на копието се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия