Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1695. Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки
Правно основание Закона за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 1; чл. 49и, ал. 1, т. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението – за триангулачните точки задължително се посочват: координатна система (КС 1970 г. или КС 1950 г.), номерът на точката и номенклатурата на картния лист от ЕТК в М 1:5000, в който попада точката. За точките, определени с ГНСС технология се посочват: номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия), и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 7,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща. В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg ) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни,считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на триангулачните точки (т.т.) или от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер и клас (само за т.т.) на точката; правоъгълните (проекционни) координати и нормална височина (в случай че е известна), метод на определяне на координатите и височината; наименование (само за т.т.); наличие на подземен център (само за т.т.); година на създаване; номенклатура на картния лист М 1:5000 и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.