Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1695. Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки
Правно основание Закона за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 1; чл. 49и, ал. 1, т. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението – за триангулачните точки задължително се посочват: координатна система (КС 1970 г. или КС 1950 г.), номерът на точката и номенклатурата на картния лист от ЕТК в М 1:5000, в който попада точката. За точките, определени с ГНСС технология се посочват: номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия), и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 7,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща. В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg ) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни,считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на триангулачните точки (т.т.) или от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер и клас (само за т.т.) на точката; правоъгълните (проекционни) координати и нормална височина (в случай че е известна), метод на определяне на координатите и височината; наименование (само за т.т.); наличие на подземен център (само за т.т.); година на създаване; номенклатура на картния лист М 1:5000 и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.