Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1904. Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 10
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват: номер (от ДНМ или UELN) на нивелачния репер, номер и клас на нивелачната линия, номер на нивелачния полигон. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 10,00 лв. на репер; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на нивелачните репери, която съдържа следните данни: номер от ДНМ и от UELN на нивелачния репер (НР); номерата на нивелачната линия и нивелачния полигон; геодезическите географски координати, клас, тип и описание на НР; разстояния между НР в случай на предоставяне на повече от един последователно разположени НР; нормалната височина и/или геопотенциалната кота на НР и съответните височинни и гравиметрични системи; година на определяне на НР и номер на нивелачния цикъл; данни за състоянието на НР, в случай че са налични.