Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1904. Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид.
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията и чл.49и, ал.1, т.10 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • номерът (от ДНМ или UELN) на нивелачния репер, • номерът и класът на нивелачната линия, • номерът на нивелачния полигон.
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена 10,00 лв. на репер; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се издаде извадката от регистрите с описания и коти на нивелачните репери, се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.