Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1904. Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 10
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват: номер (от ДНМ или UELN) на нивелачния репер, номер и клас на нивелачната линия, номер на нивелачния полигон. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 10,00 лв. на репер; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на нивелачните репери, която съдържа следните данни: номер от ДНМ и от UELN на нивелачния репер (НР); номерата на нивелачната линия и нивелачния полигон; геодезическите географски координати, клас, тип и описание на НР; разстояния между НР в случай на предоставяне на повече от един последователно разположени НР; нормалната височина и/или геопотенциалната кота на НР и съответните височинни и гравиметрични системи; година на определяне на НР и номер на нивелачния цикъл; данни за състоянието на НР, в случай че са налични.