Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1696. Схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид, в КС 1970г. и КС 1950 г.
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.9 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочва номенклатурата на картния лист в мащаб 1: 25 000.
Начин на предоставяне По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на Заявителя)
Цена 6,00 лв. за картен лист в М 1:25 000; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд или на службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на услугата и определя служителите, които ще извършат услугата. След като се изготви копие от схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на схемата се отбелязва в регистъра за справки и услуги.