Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1696. Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (GIF или JPEG формати), в КС 1970г. или КС 1950 г.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 9
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва номенклатурата на картния лист в мащаб 1: 25 000 и начинът на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 6,00 лв. за картен лист в М 1:25 000; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Само в цифров вид по електронен път.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава заверен с електронен подпис файл, съдържащ сканирания картен лист на схемата на основната геодезическа и нивелачна мрежа.