Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1459. Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.16 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • номенклатурата на картния лист от ЕТК в мащаб 1:10000 или • координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист/листове.
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена 25,00 лв. за картен лист;
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд или на службата по геодезия, картография и кадастър . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви офсетовият отпечатък и се запише файлът със сканираното му изображение на CD, в случаите, когато заявителя желае това, материалите се предават на служител, който да ги предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на материалите се отбелязва в регистъра за справки и услуги.