Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на извадка от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите "1698. Предоставяне на извадка от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид."
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.23 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • Формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия); и за архивни планове в земеделски земи: ? наименование на плана, ? номер на кадастрален лист, ? обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват околоводеница, каптаж или друг недвусмислено идентифициран обект) за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места: ? наименование на населено място, ? година на влизане в сила на плана, ? обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)
Начин на предоставяне По електронен път;
Цена 2.00 лв. на квадратен дециметър; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%, но не по-малко от 6 квадратни дециметра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви (копиране или сканиране и принтиране) и се завери извадката от архивен план, се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия