Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план.
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.23 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • Формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия); и за архивни планове в земеделски земи: ? наименование на плана, ? номер на кадастрален лист, ? обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват околоводеница, каптаж или друг недвусмислено идентифициран обект) за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места: ? наименование на населено място, ? година на влизане в сила на плана, ? обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14
Цена 2.40 лв. на квадратен дециметър - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14 - на хартия с мокър печат, но не по-малко от 6 кв. дециметра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви и завери копието от имотна или от планиметражна ведомост, или от парцеларен списък се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на материалите се отбелязва в регистъра за справки и услуги.