Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план на хартия със заверка
Наименование по СУНАУ "44. Копие от имотна или планиметражна ведомост или парцеларен списък"
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.23 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • Формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия); и за архивни планове в земеделски земи: ? наименование на плана, ? номер на кадастрален лист, ? обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват околоводеница, каптаж или друг недвусмислено идентифициран обект) за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места: ? наименование на населено място, ? година на влизане в сила на плана, ? обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14
Цена 2.40 лв. на квадратен дециметър - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14 - на хартия с мокър печат, но не по-малко от 6 кв. дециметра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се подготви и завери копието от имотна или от планиметражна ведомост, или от парцеларен списък се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на материалите се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия