Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 23, и ал. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва: - за архивни планове в земеделски земи: наименование на плана или класификатор от КАИС-Портал, номер на кадастрален лист, обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват около воденица, каптаж или друг недвусмислено идентифициран обект); - за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места: наименование на населено място и година на влизане в сила на плана или класификатор от КАИС-Портал, обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект). Задължително се посочва желаната форма на предоставяне (документ в цифров вид или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 2.40 лв. на квадратен дециметър - при разпечатано на хартия и заверено копие.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя. - По електронен път.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава разпечатано на хартия копие от плана, с нанесени данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване. В случаите, в които се заявява извадка от КРП върху нея се нанасят данни за наименование, мащаб, номер на заповед, година на одобряване, част (когато е приложимо) на плана, както и данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване, както и се предоставя копие от сканирания в план в частта където са изписани данните за номер на заповед и година на одобряване на плана. Всички копия са подписани и заверени с печата на АГКК - Геокартфонд.