Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 770. Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 4
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номерът, координатната система и координатите на точката (входни параметри); координатната система, в която да се трансформират координатите (изходен параметър). Задължително в заявлението се посочват формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5 лв.Таксата е на точка.В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава документ, съдържащ данни за номера на точката, изходните и трансформираните й координати и съответните координатни системи, номенклатурата на картния лист, в който попада точкта в координатната система на трансформираните координати.