Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 770. Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и,ал.1, т.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • номерът, координатната система и координатите на точката (входни параметри), • координатната система, в която да се трансформират координатите (изходен параметър).
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена 5.00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се извърши трансформация координати и коти с координати и коти на точките от геодезическата основа от изходната в желаната от заявителя координатна система се подготвя писмо съдържащо „изходните” и трансформираните координати, което се предава на служител за предоставяне по заявения от потребителя начин. Предаването на данните се отбелязва в регистъра за справки и услуги.