Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 770. Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 4
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номерът, координатната система и координатите на точката (входни параметри); координатната система, в която да се трансформират координатите (изходен параметър). Задължително в заявлението се посочват формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5 лв.Таксата е на точка.В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава документ, съдържащ данни за номера на точката, изходните и трансформираните й координати и съответните координатни системи, номенклатурата на картния лист, в който попада точкта в координатната система на трансформираните координати.