Търсене на услуги

Наименование Описание
Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри СГКК
Наименование по СУНАУ "30. Извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително за издаване на документ за това"
Правно основание чл. 7, ал.1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри чл. 49д от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри; Материали и данни от геодезическите измервания; Документ за собственост или друго вещно право; Данни или документ, удостоверяващи получаването на изходните материали и данни, от СГКК; Копие на документ/данни за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности; Копие на/данни за застрахователна полица на правоспособното лице; Други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. протокол за приемане на ПУП и проект на ПУП; инвестиционен проект; протокол за делбаАкт за приемане на конструкцията (Приложение № 14) и констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ - Констативен протокол за степен на завършеност на строителството или преустройството ИЛИ Акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; чрез куриерска услуга за сметка на заявителя; в профила на регистриран потребител в КАИС - портал като електронен документ.
Цена Обикновена услуга – 50лв. за всеки нов обект, за документ на хартиен носител; 35 лв. за електронен документ; Бърза услуга – 100 лв. за всеки нов обект, за документ на хартиен носител; 70 лв. за електронен документ.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 10 работни дни; Бърза услуга - 5 работни дни.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или се подава от регистриран потребител чрез КАИС - портал. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Служителят проверява представените от правоспособното лице материали и данни и преценява необходимостта от проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания. Контролът на цифровите данни се извършва с контролна компютърна програма. При констатиране на несъответствия в представените материали и данни с нормативните изисквания, длъжностното лице определя срок за отстраняването им и го вписва в протокола с резултатите от проверката. Протоколът се предава на служител, който да предостави услугата по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на копието се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия