Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
Правно основание Чл. 55, ал. 1 – 5 ЗКИР; Чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 49д от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. - „чл. 39, т.2“ от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; - Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1; - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър/Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, подписан с квалифициран електронен подпис от правоспособно лице по кадастър; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Услугата се заявява само чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) – уеб-портала за онлайн услуги; Услугата може да бъде получена: чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); чрез куриерска услуга за сметка на заявителя; на гише.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена За обикновена услуга - 50 лв. За бърза услуга - 100 лв. За услугата се заплаща следната такса: 1. За обикновена услуга, за получаване на документ на хартиен носител - 50 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 50 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто); 2. За обикновена услуга, за получаване на електронен документ – 35 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 35 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто) 3. За бърза услуга, таксата по т. 1 и 2 се увеличава със 100 на сто. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата за услугата се намалява с 30%. При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 10 работни дни; Бърза услуга - 5 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно За извършения контрол и проверка на: цифровите данни с контролна компютърна програма за съответствие с нормативните изисквания и изходните данни, получени от службата по геодезия, картография и кадастър; предоставените документи и/или данни за съответствие с нормативно определените, както и на правните основания за исканото изменение на кадастралната карта, се издава удостоверение. Удостоверението има валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е възложител за изработването на проекта за изменение. АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ). Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: acad@cadastre.bg.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава само чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане. Удостоверението се получава в профила на регистриран потребител в КАИС - портал като електронен документ или като документ на хартиен носител – на гише или чрез куриерска услуга.