Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
Наименование по СУНАУ "1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри"
Правно основание чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 49д от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър/Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне По електронен път - в профила на регистриран потребител в КАИС, като електронен документ; на място в приемната на СГКК или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя – за документ на хартиен носител.
Цена За обикновена услуга 50 лв. За бърза услуга 100 лв. За услугата се заплаща следната такса: 1. За обикновена услуга, за получаване на документ на хартиен носител - 50 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 50 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто); 2. За обикновена услуга, за получаване на електронен документ – 35 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 50 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто); 3. За бърза услуга, таксата по т. 1 и 2 се увеличава със 100 на сто.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 10 работни дни; Бърза услуга - 5 работни дни.
Относно За извършения контрол и проверка на: цифровите данни с контролна компютърна програма за съответствие с нормативните изисквания и изходните данни, получени от службата по геодезия, картография и кадастър; предоставените документи и/или данни за съответствие с нормативно определените, както и на правните основания за исканото изменение на кадастралната карта, се издава удостоверение. Удостоверението има валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е възложител за изработването на проекта за изменение.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава само чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При коригиране на заявлението или при подаване на ново заявление за извършване на услугата, след отстраняване на недостатъка, такса не се заплаща повторно. След като се издаде удостоверението, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин.
Мултимедия