Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
Правно основание Чл. 55, ал. 1 – 5 ЗКИР; Чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 49д от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър/Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, подписан с квалифициран електронен подпис от правоспособно лице по кадастър; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне Услугата се заявява само чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) – уеб-портала за онлайн услуги; Услугата може да бъде получена: чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); чрез куриерска услуга за сметка на заявителя; на гише.Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена За обикновена услуга - 50 лв. За бърза услуга - 100 лв. За услугата се заплаща следната такса: 1. За обикновена услуга, за получаване на документ на хартиен носител - 50 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 50 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто); 2. За обикновена услуга, за получаване на електронен документ – 35 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 35 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто) 3. За бърза услуга, таксата по т. 1 и 2 се увеличава със 100 на сто. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата за услугата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 10 работни дни; Бърза услуга - 5 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.
Относно За извършения контрол и проверка на: цифровите данни с контролна компютърна програма за съответствие с нормативните изисквания и изходните данни, получени от службата по геодезия, картография и кадастър; предоставените документи и/или данни за съответствие с нормативно определените, както и на правните основания за исканото изменение на кадастралната карта, се издава удостоверение. Удостоверението има валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е възложител за изработването на проекта за изменение.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава само чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала). Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане. Удостоверението се получава в профила на регистриран потребител в КАИС - портал като електронен документ или като документ на хартиен носител – на гише или чрез куриерска услуга.