Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите "758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка"
Правно основание
Компетентен орган1
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия