Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите "758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка"
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия