Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал. 1, т. 20 и ал. 2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Цена 18.00 лв. на снимка
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на АГКК - отдел „Геодезия и картография“. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението, то се регистрира в информационната система за документооборот. В случаите, в които заявлението не се подава чрез Кадастрално-административната информационна система, служителят, приел заявлението, определя размера на таксата и информира заявителя. След заплащане на дължимата такса заявлението се разпределя на служител за изпълнение. Разпечатаното на хартия сканирано контактно копие се подписва от служителя, заверява се с печата на АГКК - Геокартфонд и се предоставя по заявения от потребителя начин. Предаването на резултата от услугата на заявителя се отбелязва в регистъра за справки и услуги.