Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 20, и ал. 2
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номер на снимката, номер на ключ на аерофотозаснемане и година на летене или година на аерофотозаснемане, координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/, които да попадат в снимката.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 18.00 лв - при разпечатано на хартия и заверено копие.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Услугата се предоставя като: - разпечатано на хартия сканирано контактно копие, с нанесена информация относно номер на к.к., номер на ключ и година на заснемане, заверено с печата на АГКК - Геокартфонд.