Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Графична схема на точка от РГО във PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия