Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Справката е достъпна за орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги. Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно ВАЖНО! При търсене на лице по ЕГН или БУЛСТАТ, в случай че търсеното лице е въведено с няколко различни наименования в кадастралния регистър системата ще изведе всички намерени лица, като ако е въведено с няколко имена, лицето ще излезе няколко пъти. За всеки от намерените резултати ще се генерира един и същ списък със всичките имоти, които се водят на лицата със същия ЕГН/БУЛСТАТ. Имотите се групират само при съвпадение на валидно ЕГН/БУЛСТАТ. Достатъчно е да бъде заявена справка само за един от показаните записи!