Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
Компетентен орган АГКК
Цена Цена 0,35 лв. за една точка
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя списък с координати на подробни точки, които определят границата на даден имот. Услугата може да се заяви и заедно с издаването на скица на същия имот.