Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган1 АГКК
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена Цена 2,00 лв. за квадратен дециметър. Минимална цена на справката 10 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4 в PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия