Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Цена 2,00 лв. за квадратен дециметър. Минимална цена на справката 10 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4 в PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия