Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Цена Цена 50 лв.
Относно Лист по номенклатура от кадастрална карта в М 1: 5000 в PDF формат