Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Цена за един имот 0,35лв./0,56лв. съответно в неурбанизирана/урбанизирана територия. Минимална цена на справката 3,50 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в PDF формат.
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия