Често задавани въпроси

 • Какво налага изработването на нова кадастрална карта и регистри?
  Съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна. КККР съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях. 
 • Защо гражданите трябва да предоставят копие от нотариалния акт на собствеността си?
 • Има ли глоби за непредоставяне на нотариални актове?
 • Собственици на апартаменти в жилищни блокове и кооперации, също ли трябва да предоставят нотариални актове?
 • Има ли начин, документите да бъдат подавани по електронен път, за да се избегне чакането по огромните опашки?
 • Предстои ми сключване на предварителен договор за продажба на имот. Трябва ли първо да проверя ...
 • Желая да подам заявление за извършване на услуга от името на друго лице. Какво пълномощно ми трябва?
 • Какво е самостоятелен обект в сграда съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър?
 • Има ли санкция ако гражданин не разбере че попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР или пък живее в чужбина?
 • Каква точно е процедурата по изработвне на КККР стъпка по стъпка, както и сроковете?
 • Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти?
 • Каква е гаранцията, че няма да се злоупотреби с личните данни от нотариалните актове?
 • За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите дължат ли заплащане на такси? Как точно трябва да означат границите на имота?
 • Как собствениците ще научат, че от тях се очаква да представят копие на нотариален акт?
 • Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?
 • Как да се свържа със службата по изпълнение на заявлението си?
 • Съществува потребител със същото ЕГН/Булстат!
 • Колко процента от територията на България има одобрени или в процес на създаване ККР този момент?
 • Може ли съседа да промени границата между моя и неговия имот без да бъда уведомен за това?
 • Документът за собственост е на името на единия съпруг, въпреки че имотът е семейна имуществена общност...
 • В издаваната от СГКК скица за собственици са записани наследодателите, въпреки че ...
 • Кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) са одобрени и влезли в сила, но имотът не е нанесен или е нанесен неправилно.
 • За какво служи скицата (схемата) на недвижим имот от кадастралната карта?
 • Какво е идентификатор на недвижимия имот?