Жалби и възражения

На страница Жалби и възражения се подават жалби и възражения към Службите по геодезия, картография и кадастър и геокартфонд. Подадените възражения се обработват от служители на АГКК в нормативно установения срок, като резултатът се получава по електронен път или на гише, в зависимост от крайния документ. Статусът на подаден документ може да бъде проверен на страница „Проверка на статус“.
Заявление Възражения Неодобрени кадастрална карта и кад. регистри
Отнася се за обекти по приети и невлезли в сила КККР, за които собствениците могат да подават възражения в законоустановения срок.
Заявление Жалба
Отнася се за обекти от КККР, Геокартфонд, Черноморско крайбрежие.
Заявление Жалба до административен съд
Жалби до административния съд срещу индивидуални административни актове на началниците на СГКК