Жалби и възражения

На страница Жалби и възражения се подават жалби и възражения към Службите по геодезия, картография и кадастър и геокартфонд. Подадените възражения се обработват от служители на АГКК в нормативно установения срок, като резултатът се получава по електронен път или на гише, в зависимост от крайния документ. Статусът на подаден документ може да бъде проверен на страница „Проверка на статус“.
Заявление Възражения
Отнася се за обекти от КККР, Геокартфонд, Черноморско крайбрежие.
Заявление Възражения Неодобрени кадастрална карта и кад. регистри
Отнася се за обекти по приети и невлезли в сила КККР, за които собствениците могат да подават възражения в законоустановения срок.
Заявление Жалби
Отнася се за обекти от КККР, Геокартфонд, Черноморско крайбрежие.