Последни новини
Виж всички

Проверка на статус

Пример: "01-12345-01.01.2015" за заявление или "12345-01.01.2015" за справка.
Телефони за справки по заявления: офиси на СГКК

Начин на плащане

1. Електронни разплащания с ePay или с банкова карта

- От бутон ПЛАТИ към услугата или справката се избира начин на плащане съответно Плащане с ePay, FastPay или Плащане с банкова карта
- Чрез зареждане на сметка през меню "Личен профил" > "Сметка" > бутон "Зареди сметка чрез ел. плащане ePay/банкова карта".

2. Банков превод по сметка

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Банковата сметка IBAN: BG13BNBG96613100110401
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка

В ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане задължително се записва „КНИК:ххххх на ПОТРЕБИТЕЛ:xxxxxx”, като посочите Вашите "КНИК" номер и "потребителско име" в КАИС портал. Пример: „КНИК 0001 на ПОТРЕБИТЕЛ: ivon_bg”.
Платежното нареждане се представя по един от следните начини:
- На всяко гише на АГКК - зареждането става от служителите на гише чрез предоставяне на платежния документ;
- Сканирано, като го прикачите във Вашия личен профил в КАИС портал през меню "Сметка" > "Зареди сметка чрез платежно нареждане";
- Сканирано, като го прикачите към услугата или справката от бутон ПЛАТИ и избор начин на плащане "Чрез платежно нареждане".
Потвърждаването на платежен документ става до 3 дни след получаване на потвърждение за направен превод от банката.

3. Зареждане на сметка или плащане с карта на гише чрез ПОС терминал

 

 

 

Контакти
Телефони за справки по заявления

офиси на СГКК


Технически въпроси за портала - ИТ: Виж имейла...
обратна връзка: Виж имейла...
Работно време:
понеделник - петък от 9:00 до 17:30