Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К04 за един имот)
980.Предоставяне на списък с координати на подробни точки
555.Предоставяне на данни за точките от геодезическата основа
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К08 на лист А4)
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К09 за един имот)
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (картен лист М1:5000)
790.Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за урбанизирана територия; 1220. Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за неурбанизирана територия
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К12)
364.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа
K25.Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К18 за едно лице)
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К23 разширен)
1016.Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта СГКК
760.Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти СГКК
1682.Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект СГКК
554.Определяне и запазване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им СГКК
360.Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия. 2690. Издаване на скица на сграда. СГКК
1683.Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия 2690. Издаване на скица на сграда СГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за урбанизирана територия) СГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за неурбанизирана територия) СГКК
1449.Издаване на схема на самостоятелен обект СГКК
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид СГКК
589.Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни СГКК
1695.Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки АГКК - Геокартфонд
965.Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) АГКК - Геокартфонд
1904.Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид АГКК - Геокартфонд
593.Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) АГКК - Геокартфонд
1415.Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) АГКК - Геокартфонд
1696.Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (GIF или JPEG формати), в КС 1970г. или КС 1950 г. АГКК - Геокартфонд
2728.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г.(в цифров вид) АГКК - Геокартфонд
1233.Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:5000 на хартия АГКК - Геокартфонд
1011.Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:5000 на хартия АГКК - Геокартфонд
1418.Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия АГКК - Геокартфонд
1459.Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия АГКК - Геокартфонд
1698.Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (в цифров вид) АГКК - Геокартфонд
1698.Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (на хартия със заверка) АГКК - Геокартфонд
2684.Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (многоцветен картен лист от ЕТК) АГКК - Геокартфонд
758.Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка (в цифров вид) АГКК - Геокартфонд
1463.Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картни листове от ЕТК в М 1: 5 000 и 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
2684.Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (едноцветен картен лист от ЕТК) АГКК - Геокартфонд
2732.Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид АГКК - Геокартфонд
770.Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид АГКК - Геокартфонд
1186.Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри СГКК
810.Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (физическо лице) АГКК - Правоспособни лица
810.Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (юридическо лице) АГКК - Правоспособни лица
2717.Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър. АГКК - Правоспособни лица
808.Издаване на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
809.Издаване на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
1464.Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
1915.Издаване на дубликат на картата на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
379.Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
380.Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
755.Издаване на скица-проект за измененние на поземлен имот СГКК
2730.Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид АГКК - Геокартфонд
2728.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (на хартиен носител) АГКК - Геокартфонд
758.Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка(на хартиен носител) АГКК - Геокартфонд
2730.Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид (на хартиен носител) АГКК - Геокартфонд