Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани справки към услуги За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Вид Предоставена от Детайли Заяви
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К04 за един имот) Услуги Кадастър АГКК
980.Предоставяне на списък с координати на подробни точки Услуги Кадастър АГКК
555.Предоставяне на данни за точките от геодезическата основа Услуги Кадастър АГКК
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К08 на лист А4) Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К09 за един имот) Услуги Кадастър АГКК
790.Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за урбанизирана територия; 1220. Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за неурбанизирана територия Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К12) Услуги Кадастър АГКК
364.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа Услуги Кадастър АГКК
K25.Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К18 за едно лице) Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К23 разширен) Услуги Кадастър АГКК
1016. Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта Услуги Кадастър СГКК
760. Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти Услуги Кадастър СГКК
1682. Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект Услуги Кадастър СГКК
554. Определяне и запазване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им Услуги Кадастър СГКК
360. Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия. 2690. Издаване на скица на сграда. Услуги Кадастър СГКК
1683. Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия. 2690. Издаване на скица на сграда Услуги Кадастър СГКК
1653. Издаване на комбинирана скица Услуги Кадастър СГКК
352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за урбанизирана територия) Услуги Кадастър СГКК
352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за неурбанизирана територия) Услуги Кадастър СГКК
1449. Издаване на схема на самостоятелен обект Услуги Кадастър СГКК
1684. Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид Услуги Кадастър СГКК
589. Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни Услуги Кадастър СГКК
1695. Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки Услуги Геокардфонд АГКК
965. Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1904. Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
593. Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1415. Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1696. Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (GIF или JPEG формати), в КС 1970г. или КС 1950 г. Услуги Геокардфонд АГКК
2728. Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г.(в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1233. Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:5000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1011. Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:5000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1418. Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1459. Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (на хартия със заверка) Услуги Геокардфонд АГКК
2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (многоцветен картен лист от ЕТК) Услуги Геокардфонд АГКК
758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка (в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1463. Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картни листове от ЕТК в М 1: 5 000 и 1:10 000 Услуги Геокардфонд АГКК
2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (едноцветен картен лист от ЕТК) Услуги Геокардфонд АГКК
2732. Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
770. Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Услуги Кадастър СГКК
810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (физическо лице) Услуги Правоспособни лица АГКК
810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (юридическо лице) Услуги Правоспособни лица АГКК
2717. Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър. Услуги Правоспособни лица АГКК
808. Издаване на свидетелство за правоспособност Услуги Правоспособни лица АГКК
809. Издаване на карта на правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
1464. Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност Услуги Правоспособни лица АГКК
1915. Издаване на дубликат на картата на правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
379. Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
380. Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
755. Издаване на скица-проект за изменение на поземлен имот Услуги Кадастър СГКК
2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
2728. Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК
758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка(на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК
2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид (на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК