Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
K04. Справки по кадастралната карта
К05.Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти
К06.Справка за координатите на подробните точки на един имот
К07.Справка за координатите на точка от работната геодезична основа със схема на точката
К08.Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4
К09.Извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за един имот
К10.Лист от кадастрална карта в М 1: 5000
К11.Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността
К12.Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти
К13.Извадка от регистъра на работна геодезическа основа
К24.Схема на точка от РГО
К25.Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността
K18.Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от КРНИ
К23.Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти с ЕГН
1.Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта СГКК
3.Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) СГКК
4.Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект СГКК
5.Определяне и запазване на идентификатор СГКК
6.Издаване на скица за имот или сграда в урбанизирана територия СГКК
7.Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия СГКК
11.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за урбанизирана територия СГКК
12.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за неурбанизирана територия СГКК
13.Издаване на схема на самостоятелен обект СГКК
17.Предоставяне на копие от кадастралната карта в графичен вид СГКК
25.Удостоверение за наличие или липса на данни СГКК
32.Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
33.Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания. АГКК - Геокартфонд
34.Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
35.Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
36.Предоставяне на данни от мареографните станции на хартия и/или в цифров вид АГКК - Геокартфонд
37.Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (формат GIF, JPEG) в координатни системи 1970 г. или 1950 г. АГКК - Геокартфонд
38.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
39.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
40.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:5000 АГКК - Геокартфонд
41.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за едноцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
42.Предоставяне на едромащабна топографска карта (ЕТК) на хартиен носител, за многоцветен картен лист в М 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
43.Предоставяне на извадка от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид. АГКК - Геокартфонд
44.Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план на хартия със заверка АГКК - Геокартфонд
47.Предоставяне на сканиран и георефериран многоцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
48.Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка в цифров вид АГКК - Геокартфонд
49.Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинал на картен лист от ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 АГКК - Геокартфонд
50.Предоставяне на сканиран и георефериран едноцветен картен лист от ЕТК АГКК - Геокартфонд
53.Предоставяне на извадка от ЕТК в максимален обхват 5х5 км. в цифров вид АГКК - Геокартфонд
54.Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга АГКК - Геокартфонд
55.Удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри СГКК
61.Регистрация на правоспособно физическо лице и откриване на партида АГКК - Правоспособни лица
62.Регистрация на правоспособно юридическо лице и откриване на партида АГКК - Правоспособни лица
64.Закриване на партида на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
65.Издаване на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
66.Издаване на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
67.Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
68.Издаване на дубликат на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
69.Предоставяне на справка от партидата на едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
70.Предоставяне на обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
10120.Издаване на скица - проект за изменение на поземлен имот СГКК
121.Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид АГКК - Геокартфонд
122.Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
123.Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка на хартиен носител АГКК - Геокартфонд
124.Предоставяне на копие от единичен архивен документ на хартиен носител на лист формат А4 АГКК - Геокартфонд