Статуси на заявление - Легенда

Статуси на заявление - Легенда

Възможни статуси за заявление: 

  • Регистриран – Заявлението е регистрирано в системата;
  • Некоректен -  Заявлението е върнато на клиента за корекция;
  • Прието за изпълнение - Заявлението е прието за изпълнение от съответната СГКК;
  • Разпределен - Заявлението е разпределено на служител за обработка;
  • В процес на изпълнение - Заявлението е в процес на изпълнение от служител на СГКК;
  • Приключено - Заявлението е приключено от служителя и предстои предаване в деловодството;
  • Одобрено - Одобрено за работа заявление;
  • Предаден в деловодство - Заявлението е готово и може да бъде получено от клиента;
  • Предаден на клиент - Заявлението е предадено на клиент;
  • Отказано изпълнение - Заявлението е отхвърлено от служител;
  • Отхвърлен от клиент - Заявлението е отхвърлено от клиента;
  • Непотвърдено - Заявлението е непотвърдено поради недоставен email на клиента;
  • Предаден в архив - Заявлението е предадено на клиент и е архивирано;
Възможни статуси за справка:
 • В процес на обработка - Справката е в процес на обработка от сървъра на АГКК;
 • Невъзможно изпълнение - Невъзможно е изпълнението на заявката;
 • Изпълнена - Заявката е изпълнена;
 • Oтказана от клиент - Изпълнението на справката е отказано от клиента;