Регистрация на потребителски профил

Регистрация на потребителски профил

На тази страница е изведен видео урок, в който подробно са описани необходимите стъпки за извършване на регистрация на потребителски профил в електронния портал на АГКК.