Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Определяне и запазване на идентификатор
Наименование по СУНАУ "3. Даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им"
Правно основание чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД- 02-20-3/29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Услугата може да бъде заявявана от потребители с роля "Правоспособно лице"
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение и служителя, който ще извърши услугата. Служителят регистрира проектните идентификатори в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им. Издава се удостоверение, в което са посочени проектни идентификатори. Удостоверението се предоставя на заявителя по заявения от него начин. Предоставянето на услугата се отбелязва в регистъра за справки и услуги. УКАЗАНИЯ: http://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/KAIS/KAD_ID_portal.pdf
Мултимедия