Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 554. Определяне и запазване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им
Правно основание Чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД- 02-20-3/29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 3 работни дни.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Тази услуга може да се заявява и получава от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местонахождението на имота. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. Служителят регистрира идентификаторите в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им. Издава се удостоверение, в което са посочени идентификаторите. Удостоверението се предоставя на заявителя по заявения от него начин.