Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на списък с координати на подробни точки
Наименование по СУНАУ "14. Предоставяне на списък с координати на подробни точки "
Правно основание чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 40 (в редакцията на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР от Тарифа № 14.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за платена такса; Данни *; * Забележка: В заявлението задължително се посочват идентификаторите на имотите, за които се искат координатите на определящите ги подробни точки.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път; Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 0,50 лв. за една точка; Бърза услуга - 1,00 лв. за една точка. В случай, че услугата се заявява и получава по електронен начин, цената на услугата се намалява с 30%
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга –3 работен ден.
Относно -
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. След като се изготви, списъкът с координати на подробни точки на недвижимия имот се предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на документа се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия