Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на списък с координати на подробни точки СГКК
Наименование в Регистъра на услугите "980. Предоставяне на списък с координати на подробни точки "
Правно основание Чл. 55, ал. 1 - 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 40 (в редакцията на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. - услугата се предоставя при описаните условия до 31.12.2020 г.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ/данни за платена такса; * Забележка: В заявлението задължително се посочват идентификаторите на имотите, за които се искат координатите на определящите ги подробни точки.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС); Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя.
Цена Обикновена услуга - 0,50 лв. за една точка; Бърза услуга - 1,00 лв. за една точка. В случай че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата за услугата се намалява с 30%. ВНИМАНИЕ! В случай че заявителят не може да определи точния брой на подробните точки се заплаща минимална такса за 3 бр. точки.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга –3 работни дни. ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата (минимално определена) държавна такса.
Относно Подробните точки определят границата на поземления имот или на сградата. Предоставянето на списък с координати на подробните точки може да се заяви и заедно с издаването на скица за същия имот. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. При заявяване чрез КАИС заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение на служителя, който ще извърши услугата. Ако заявлението има недостатъци, административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри – напр. неточно определен брой на подробните точки от границите на имота, за които се дължи такса). След като се изготви, списъкът с координати на подробни точки на недвижимия имот се предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. При подаване на заявление, с което се предоставят нови данни и документи, изискани за отстраняване на недостатъците, не се заплаща повторна такса. Изключение са случаите, в които като недостатък е посочен неправилно изчислена такса и се дължи доплащане.
Мултимедия