Търсене на услуги

Наименование Описание
Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР СГКК
Наименование по СУНАУ "20. Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 Закон за кадастъра и имотния регистър "
Правно основание чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 79, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 46 от раздел VІ на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Акт за приемане на конструкцията (Приложение № 14) и констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ - Констативен протокол за степен на завършеност на строителството или преустройството ИЛИ Акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Данни (удостоверение) за приет проект за изменение на кадастралната карта; Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот; Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник; В случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра: а) специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем; b) удостоверение от общинската администрация за предадени данни; Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК;
Цена Обикнoвена услуга – 25.00 лв.; Бърза услуга – 50.00 лв.;
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга – 3 работни дни;
Относно ВНИМАНИЕ! Ако тази услуга се заяви от лица, които са избрали начин на автентикация (вход в КАИС Портал) с потребителско име и парола, то резултатът от услугата може да се получи САМО на гише.
Вътрешен ход на услугата Удостоверението се издава на собственикът, съответно инвеститорът, че е изпълнил задължението си по чл.54a, ал.2 от ЗКИР да предостави данните за новопостроените, пристроени и надстроени сгради или за преустройството (смяна на предназначението) на сгради и самостоятелни обекти, както и за изградените мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от съответната служба по геодезия, картография и кадастър и, че сградата/самостоятелния обект са нанесени в КККР. Преди нанасянето им службата по геодезия, картография и кадастър извършва проверка на проекта за изменение на КККР, внесен от собстевника или инвеститора. Ако проектът и документите към него отговаря на нормативните изисквания службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР. В територии, за които няма одобрена кадастрална карта, съгласно § 4 от Допълните разпоредби на ЗКИР, проектите за отразяване на сгради се подават в съответната общинска администрация, която издава удостоверение по чл.54а, ал. 3 от ЗКИР.
Мултимедия