Новини

Важна информация за сроковете по изпълнение на административните услуги от АГКК

Важна информация за сроковете по изпълнение на административните услуги от АГКК

Начало на изпълнение на административна услугата

Изпълнението на административна услуга започва да тече след регистриране в информационната система на кадастъра на заявление, което отговаря на изискванията на закона и към което са приложени всички изискуеми документи, включително документ за платена такса.

Спиране срока

Срокът за изпълнение на административната услуга спира да тече, ако към заявлението не са приложени необходимите документи или самото заявление не отговаря на изискванията на закона. Заявителят има право в указания за това в уведомлението срок да поправи недостатъците в заявлението и документите. Изпълнението на услугата продължава от деня, следващ деня, в който са отстранени недостатъците.

Срокове и уведомяване

При провеждане на административно производство по отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК уведомява заинтересованите страни за:

-      започване на производството. Страните имат указан нарочен срок да се запознаят с документите по административното производство, както и възможност да направят писмени искания и възражения по него;

-      издаване на заповедта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или на отказа за нейното издаване. В 14-дневeн срок от получаване на уведомлението страните могат да обжалват заповедта (отказа). Ако не е обжалвано, изменението влиза в сила след изтичане на срока за обжалване на всички заинтересовани. 

Броене на сроковете

Сроковете за извършване на административните услуги от АГКК се броят в работни дни. Срокът се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.

Когато с едно заявление е поискано едновременно извършване на повече от една услуга, и ако изпълнението на втората услуга, е в пряка зависимост от изпълнението на първата услуга, срокът за изпълнение на втората услуга започва да се брои след изтичане на срока за първата услуга.

Срокът от изпращане на уведомлението, до връщането на обратната разписка не се включват в общия срок за извършване на услугата

https://www.cadastre.bg/category/uslugi/srokove-po-izpulnenie-na-administrativnite-uslugi-ot-agkk