Новини

Плащане на услуги по заявления

Информираме потребителите на административни услуги, че изпълнението на заявена услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри започва след заплащане на определената държавна такса по сметка на АГКК. Заявлението се прекратява и архивира, ако в 14-дневен срок от регистрирането му не е заплатена дължимата държавна такса в пълен размер. Заплатена такса в непълен размер не се възстановява.