Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Съгласно измененията на ЗКИР, АГКК предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Извадка от регистъра на работна геодезическа основа в PDF формат. Максималният брой точки с една заявка е 50
Вътрешен ход на услугата Информационната система генерира исканата справка (извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа) и изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес. Генерираната справка може да бъде свалена от профила в https://kais.cadastre.bg/
Мултимедия