Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1; чл. 55, ал. 2 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, и чл. 39
Компетентен орган АГКК
Цена Съгласно измененията на ЗКИР, АГКК предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа чрез информационната система на кадастъра.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 1 работен ден от подаване на заявката.
Относно Извадка от регистъра на работна геодезическа основа в PDF формат. Максималният брой точки с една заявка е 50. Агенция по геодезия, картография и кадастър предоставя в електронен вид препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа, съдържащ вид, номер, начин на стабилизиране, координати и надморска височина на точките. Данните се използват при извършване на геодезически дейности - измерваване, трасиране и др.
Вътрешен ход на услугата Информационната система генерира исканата справка (извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа) и изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес. Генерираната справка може да бъде свалена от профила в https://kais.cadastre.bg/