Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани справки към услуги За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Вид Предоставена от Детайли Заяви
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К04 за един имот) Услуги Кадастър АГКК
980.Предоставяне на списък с координати на подробни точки Услуги Кадастър АГКК
555.Предоставяне на данни за точките от геодезическата основа Услуги Кадастър АГКК
1684.Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид (К08 на лист А4) Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К09 за един имот) Услуги Кадастър АГКК
790.Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за урбанизирана територия; 1220. Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид за неурбанизирана територия Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К12) Услуги Кадастър АГКК
364.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа Услуги Кадастър АГКК
K25.Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К18 за едно лице) Услуги Кадастър АГКК
352.Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (К23 разширен) Услуги Кадастър АГКК