Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта (КК)
Наименование по СУНАУ "63. Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта"
Правно основание чл. 51 и чл.53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); чл. 56 и чл. 57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 35, ал. 1 и чл.48, ал.3, т.1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж; Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице; Протокол от проверка на проекта за изменение на кадастралната карта с контролна компютърна програма (тест по услуга „Извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително и издаване на документ за това”); Документ за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Срокът за изпълнение на услугата - изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.
Относно ВНИМАНИЕ! Услугата може да бъде заявена по електронен път от регистриран потребител, като е необходимо заявлението да се подпише с електронен подпис.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Нанасянето на измененията в кадастралната карта се одобрява със заповед на началника на СГКК. Заповедта подлежи на съобщаване по реда на ГПК и на обжалване в предвидения в по чл. 54, ал. 2 от ЗКИР срок. В случаите на непълноти и грешки СГКК съставя акт за непълноти и грешки, който подлежи на съобщаване на собственика на недвижимия имот и на всички заинтересувани от изменението лица. При подписване на акта за непълноти и грешки от всички заинтересувани лица, началникът на СГКК издава заповед по чл. 54 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта. Изменението се нанася в кадастралната карта след влизане в сила на заповедта. При несъгласие от страна на някое от заинтересуваните лица да подпише акта за непълното и грешки, СГКК издава отказ за извършване на исканото изменение. Отказът може да бъде обжалван по съдебен ред, като в този случай изменението на кадастралната карта се извършва след влизане в сила на съдебно решение, постановяващо изменение на кадастралната карта. Документите, въз основа на които са извършени изменения в кадастралната карта се съхраняват в досие за всеки имот, засегнат от промяната. Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, или протокола от проверката е с отказ, или не е платена таксата), административният орган уведомява писмено заявителя с указание да отстрани недостатъка в тридневен срок (чл.30, ал.2 от АПК). При подаване на ново заявление за извършване на услугата, след отстраняване на причината за отказа, такса не се заплаща повторно.
Мултимедия