Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1016. Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта
Правно основание Чл. 51 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); чл. 55 и чл. 56 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 40, ал. 2 - 5 от Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители; № на удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или име на заявителя. Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост; Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право; Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник; Пълномощно - в случаите на упълномощаване.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни. ВНИМАНИЕ! В срока за изпълнение на услугата не се включва времето за уведомяване на заинтересованите лица.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Нанасянето на промени в кадастралната карта се извършва по отношение на всички настъпили промени в границите на недвижимите имоти при: отстраняване на непълноти или грешки, отстраняване на явна фактическа грешка, прилагане на подробни устройствени планове, промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение, нанасяне на изградени и пристроени сгради, заличаване на сгради, нанасяне на нови, както и разделяне или съединяване на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура, промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците, разделяне, делба или обединяване на недвижимите имоти.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересовано лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или негов представител, упълномощен по законоустановения ред, чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише, в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. При заявяване чрез КАИС заявлението се подписва с електронен подпис от заинтересовано лице или негов представител, упълномощен по законоустановения ред. При заявяване на услуга на гише заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Ако по заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя), административният орган уведомява писмено заявителя, с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Услугата се изпълнява след отстраняване на недостатъка. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. Измененията в кадастралната карта се одобряват със заповед на началника на СГКК, в случаите на чл. 53б и чл. 54 от ЗКИР. Заповедта подлежи на съобщаване по реда на АПК и на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в чл. 53б, ал. 7 и 8 и чл. 54, ал. 6 от ЗКИР .