Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани справки към услуги За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Вид Предоставена от Детайли Заяви
1016. Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта Услуги Кадастър СГКК
760. Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти Услуги Кадастър СГКК
1682. Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект Услуги Кадастър СГКК
554. Определяне и запазване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им Услуги Кадастър СГКК
360. Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия. 2690. Издаване на скица на сграда. Услуги Кадастър СГКК
1683. Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия. 2690. Издаване на скица на сграда Услуги Кадастър СГКК
1653. Издаване на комбинирана скица Услуги Кадастър СГКК
352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за урбанизирана територия) Услуги Кадастър СГКК
352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид (за неурбанизирана територия) Услуги Кадастър СГКК
1449. Издаване на схема на самостоятелен обект Услуги Кадастър СГКК
1684. Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид Услуги Кадастър СГКК
589. Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни Услуги Кадастър СГКК
1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Услуги Кадастър СГКК
755. Издаване на скица-проект за изменение на поземлен имот Услуги Кадастър СГКК