Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)
Наименование по СУНАУ "64. Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти"
Правно основание чл. 51 и чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Копие от документи за собственост, които подлежат на вписване (съгласно чл. 112 от Закона за собствеността) или други документи, удостоверяващи исканото изменение; копие от скицата, въз основа на която е издаден документа (за поземлен имот); Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава от наследник или от упълномощено лице;
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път.
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Срокът за изпълнение на услугата - изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.
Относно ВНИМАНИЕ! Услугата може да бъде заявена по електронен път от регистриран потребител, като е необходимо заявлението да се подпише с електронен подпис.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересованото лице и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. След като се издаде удостоверението, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на удостоверението се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия