Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 760. Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 51, чл. 53; Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 40, ал. 2-5
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители; Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост; Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право; Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник; Пълномощно - в случаите на упълномощаване.
Начин на предоставяне На гише; Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Цена Услугата е безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни. ВНИМАНИЕ! В срока за изпълнение на услугата не се включва времето за уведомяване на заинтересованите лица.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Агенция по геодезия, картография и кадастър нанася настъпилите промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти с цел поддържането му в актуално състояние при: възникване на нови или заличаване на съществуващи обекти на кадастъра, промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите, промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или негов представител, упълномощен по законоустановения ред, чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота . При заявяване чрез КАИС заявлението се подписва с електронен подпис. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Ако по заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя или искането е за регистриране на документ, предхождащ вписания в КРНИ и др.), административният орган уведомява писмено заявителя, с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Услугата се изпълнява след отстраняване на недостатъка. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. В случаите, когато се установи, че документи за собственост, удостоверяват дублиране на носители на право на собственост, съответно на друго вещно право за имота, в КРНИ се записват данните за всички лица и документни. След извършване на изменението всички заинтересовани лица се уведомяват по реда на АПК, в 3 –дневен срок от извършване на изменението (чл. 53, ал. 3 ЗКИР). Документите, въз основа на които са извършени изменения в КРНИ се съхраняват в СГКК.