Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Удостоверение за наличие или липса на данни
Наименование по СУНАУ "22. Издаване на друго удостоверение"
Правно основание чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 43 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър / Служба по геодезия, картография и кадастър
Необходими документи Заявление; Документ за самоличност - при заявяване на място; Документ/данни за платена такса.
Начин на предоставяне На място в приемната на СГКК; По електронен път – заявените данни и материали се изпращат на посочения от заявителя e-mail;
Цена Обикновена услуга – 20,00 лв.; Бърза услуга – 40,00 лв.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга – 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни.
Относно ВНИМАНИЕ! Ако тази услуга се заяви от лица, които са избрали начин на автентикация (вход в КАИС Портал) с потребителско име и парола, то резултатът от услугата може да се получи САМО на гише.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се подава от заинтересованото лице и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. След като се издаде удостоверението, то се предава на служител, който да го предостави по заявения от потребителя на услугата начин. Предаването на удостоверението се отбелязва в регистъра за справки и услуги.
Мултимедия