Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 965. Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат).
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 3
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подаване заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 9,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща. В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg/) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата може да бъде получена по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер на точката; пространствени координати; наименование на обекта, в който е определена точката; година на създаване и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.