Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 965. Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат).
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 3
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подаване заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail: geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 9,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща. В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg/) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата може да бъде получена по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер на точката; пространствени координати; наименование на обекта, в който е определена точката; година на създаване и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.