Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани справки към услуги За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Вид Предоставена от Детайли Заяви
1695. Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки Услуги Геокардфонд АГКК
965. Предоставяне на координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1904. Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
593. Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1415. Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) Услуги Геокардфонд АГКК
1696. Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 в цифров вид (GIF или JPEG формати), в КС 1970г. или КС 1950 г. Услуги Геокардфонд АГКК
2728. Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г.(в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1233. Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:5000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1011. Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:5000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1418. Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1459. Предоставяне на многоцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия Услуги Геокардфонд АГКК
1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1698. Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план (на хартия със заверка) Услуги Геокардфонд АГКК
2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (многоцветен картен лист от ЕТК) Услуги Геокардфонд АГКК
758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка (в цифров вид) Услуги Геокардфонд АГКК
1463. Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картни листове от ЕТК в М 1: 5 000 и 1:10 000 Услуги Геокардфонд АГКК
2684. Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (едноцветен картен лист от ЕТК) Услуги Геокардфонд АГКК
2732. Предоставяне на извадка от едромащабната топографска карта (ЕТК) в максимален обхват 5х5 км в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
770. Трансформиране на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид Услуги Геокардфонд АГКК
2728. Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК
758. Предоставяне на сканирани контактни копия от аерофотоснимка(на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК
2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид (на хартиен носител) Услуги Геокардфонд АГКК