Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 593. Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат)
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 11
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочва номера на гравиметричната точка. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия), и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Заявлението се подава: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на еталонните гравиметрични точки, която съдържа следните данни: номер, име и географски координати на еталонната гравиметрична точка, описание на местоположението й, височина в Балтийска височинна система, стойност на земното ускорение в гравиметрични системи IGSN-1971 и Потсдам, поправка за релеф, година на определяне на точката; информация дали точката е включена в НЕГП, данни относно състоянието на точката, в случай че са налични.