Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 593. Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат)
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.11 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват номерът на гравиметричната точка или наименованието на магнитната точка
Начин на предоставяне На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.
Цена 5,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се издаде извадката от каталозите със стойностите на земното ускорение и поправките за релефа или стойностите на годишното изменение на магнитната деклинация по периоди се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.