Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 593. Предоставяне на данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат)
Правно основание Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 11
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочва номера на гравиметричната точка. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия), и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Заявлението се подава: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 5,00 лв. на точка; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от каталозите на еталонните гравиметрични точки, която съдържа следните данни: номер, име и географски координати на еталонната гравиметрична точка, описание на местоположението й, височина в Балтийска височинна система, стойност на земното ускорение в гравиметрични системи IGSN-1971 и Потсдам, поправка за релеф, година на определяне на точката; информация дали точката е включена в НЕГП, данни относно състоянието на точката, в случай че са налични.