Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1415. Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат)
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 12
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва: името на мареографната станция и период, за който се иска осреднена/и/ стойност/и/. Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 10,00 лв. извадка за периодично осреднени стойности;В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни , считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид (PDF формат); - Документ на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава извадка от регистрите с осреднени стойности на нивото на Черно море, съдържаща следните данни: наименование на мареографната станция, осреднена/и/ стойност/и/ на нивото на Черно море, период на измерване.