Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2728. Предоставяне на баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид
Правно основание чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.22 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. В заявлението задължително се посочват: • формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия) и • номенклатура на картен лист и/или наименование на населено място.
Начин на предоставяне По електронен път;
Цена 25.00 лв. на картен лист; В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%. 30.00 лв. на картен лист - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14 - на хартия
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 работни дни,считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.
Вътрешен ход на услугата Заявлението се приема от служител на Геокартфонд . Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. След като се издаде копие от форма 50 за изработване на карта в М 1:5000 или 1:10 000, то се предава на служител, който да я предостави по заявения от потребителя начин. Предаването на извадката се отбелязва в регистъра за справки и услуги.