Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2728. Предоставяне на баланс на земята 1956 г. и 1968 г.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 22, и ал.2
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление.Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва номенклатура на картен лист и/или наименование на населено място, както и формата на предоставяне (само в цифров вид и/или на хартия). Задължително се посочва и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Потребителят подава заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 25.00 лв. Таксата е на картен лист в цифров вид (TIF формат).В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.При предоставяне на картния лист на хартиен носител, таксата е 30,00 лева на картен лист. Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата до 14 работни дни,считано от датата на заплащане на дължимата такса.
Относно Услугата се предоставя: - В цифров вид -TIF формат, резолюция 300 dpi; Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - По електронен път; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава заверен с електронен подпис файл, съдържащ сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. При заявен и/или на хартиен носител - заявителят получава разпечатан на хартия сканирания картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968г.