Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 1418 Предоставяне на едноцветни картни листове в М 1:10 000 на хартия.
Правно основание Закон за геодезията и картографията - чл. 22 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 15
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд
Необходими документи Заявление. Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва номенклатурата на картния лист от ЕТК в мащаб 1:10 000 или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист/листове. Задължително се посочва и желаният начин на предоставяне на услугата.
Начин на предоставяне Подава се заявление: - На място в административното звено на Геокартфонд; - По електронен път чрез e-mail geokartfond@cadastre.bg или чрез онлайн формата на заявяване; - Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя; - Чрез ССЕВ.
Цена 20,00 лв. за картен лист;Таксата за услугата се предплаща.
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
Относно Картният лист се предоставя на хартия. Услугата се получава по заявения от потребителя начин: - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд; - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.
Вътрешен ход на услугата Заявителят получава едноцветен картен лист от едромащабната топографска карта (ЕТК) в мащаб 1:10 000, изработен в КС 1950 г. или в КС 1970 г.